Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΧΥΤΥ, όχι ΧΥΤΑ - Σελίδα 2

E-mail Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΧΥΤΥ, όχι ΧΥΤΑ
Πρόταση προς τους Δήμους Μεσσηνίας
Όλες οι Σελίδες

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ

6. Πρόταση προς τους Δήμους Μεσσηνίας

Με βάση τα παραπάνω, οι Δήμοι του Νομού Μεσσηνίας πρέπει και μπορούν και είναι υποχρεωμένοι από το Νόμο άμεσα να αναλάβουν τις εξής πρωτοβουλίες και δράσεις :

6.1. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

ΣΤΟΠ! στην ανεξέλεγκτη, στις περισσότερες των περιπτώσεων παράνομη, διάθεση απορριμμάτων, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ! Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αποκατάστασης όλων των ( παράνομων ) χωματερών (ΧΑΔΑ) εντός των ορίων του Νομού, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζει ο νόμος και με τη χρηματοδότηση πού εξασφαλίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ ή το ΠΕΠ.
Διατήρηση και λειτουργία ενός μόνον, εγκεκριμένου και αδειοδοτημένου, ΧΑΔΑ για κάθε έναν ΟΤΑ, έως το τέλος του 2008 που αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την οριστική παύση και αυτών των ΧΑΔΑ.

6.2 Άμεση έναρξη της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή με το διαχωρισμό των απορριμμάτων σε τρεις κατηγορίες:

1. Τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες όπως η διαδικασία διαχείρισής τους ρυθμίζεται από το Νόμο 2939/2001.

2. Το οργανικό κλάσμα (υπολείμματα της κουζίνας των νοικοκυριών, των οπωροπωλείων, των καταστημάτων εστίασης, των εργαστηρίων που έχουν υπολείμματα οργανικών κλασμάτων κ.λπ.).

3. Τα μη ανακυκλώσιμα που δεν περιλαμβάνονται στην 1η κατηγορία και 2η κατηγορία. Δηλαδή γενικά τα "βρώμικα" όπως π.χ πάνες, λερωμένα πανιά, λαδωμένα ή βρώμικα χαρτιά ή πλαστικά, υπολείμματα των τσιγάρων, και γενικά μικροαντικείμενα χωρίς ιδιαίτερη αξία που δεν ανήκουν στις δύο πιο πάνω κατηγορίες.

Προϋπόθεση για τη διαλογή στην πηγή αυτών των τριών κατηγοριών είναι η ύπαρξη μέσα στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τα καταστήματα, τα γραφεία, τις Υπηρεσίες, τις βιοτεχνίες, τις βιομηχανίες ΤΡΙΩΝ (3) τριών ειδών ΚΑΔΩΝ, όπου θα τοποθετούνται κατά κατηγορία τα τρία είδη στερεών απορριμμάτων. Επίσης, απαραίτητη είναι και η ύπαρξη των ιδίων κατηγοριών Δημοτικών Κάδων, δηλ. ΤΡΕΙΣ (3) αντίστοιχοι ΚΑΔΟΙ.

Στους Δήμους με πόλεις μεγάλου αστικού πληθυσμού θα πρέπει να δημιουργηθούν ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΛΑΤΕΙΕΣ* (βλέπε παράρτημα σελ. 19), μέχρι να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις μηχανικής κομποστοποίησης, όπου το οργανικό κλάσμα θα μετατρέπεται σε κομπόστ για τις καλλιέργειες. Τα ανακυκλώσιμα θα οδηγούνται στις αντίστοιχες βιομηχανίες για ανακύκλωση. Τα απορρίμματα της τρίτης κατηγορίας ("βρώμικα"), που δεν αναμένεται να αποτελούν πάνω από το 20-25% του συνόλου κατά βάρος των στερεών απορριμμάτων μπορούν, μέχρι τη δημιουργία του κεντρικού Νομαρχιακού ΧΥΤΥ, να εναποτίθενται στους προαναφερόμενους εναπομείναντες εγκεκριμένους ΧΑΔΑ ( Βλ. σημείο 6.1. παραπάνω). Λόγω της σύστασής τους δεν πρόκειται να επηρεάζουν, εγγυημένα, σχεδόν καθόλου το περιβάλλον, ούτε να δημιουργούν ανθυγιεινές καταστάσεις.

6.3 Σύνταξη ενιαίου Κανονισμού Καθαριότητας για όλους τους ΟΤΑ Μεσσηνίας, ώστε να υπάρχουν ομοιόμορφες ρυθμίσεις με καθολική εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτείνουμε στην Κεντρική Κυβέρνηση και μάλιστα στα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης να προχωρήσουν στη σύνταξη ενός Κώδικα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (ΚΟ.ΔΙ.ΣΤ.Α) που θα έχει ομοιόμορφη εφαρμογή σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο κατά το πρότυπο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ).

6.4. Άμεση σύσταση του διαδημοτικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( ΦοΔΣΑ ) και έναρξη συνεργασίας με την ΕΕΑΑ ΑΕ ή / και άλλον διαδημοτικό ή ιδιωτικό φορέα, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων σε ολόκληρη τη Μεσσηνία Η ίδρυση του διαδημοτικού φορέα ( ΦοΔΣΑ ) και η συνεργασία με την ΕΕΑΑ ΑΕ ή άλλον φορέα να γίνει στα πλαίσια του παραπάνω σχεδιασμού, με τους όρους της αμοιβαιότητας, σύμφωνα με τη νομοθεσία και όχι με την επιβολή επιβαρυντικών για τους ΟΤΑ όρων. Το συντομότερο δυνατόν οφείλουν οι Δημοτικές Αρχές / ο ΦοΔΣΑ να ξεκινήσουν, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, τη διαλογή στην πηγή για την ανακύκλωση απορριμμάτων/υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικά, αλουμίνιο και συσκευασίες σιδήρου) σε πρώτη φάση, σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ ΑΕ (Χρηματοδότηση επιπλέον κόστους ανακύκλωσης και εξασφάλιση της απορρόφησης υλικών) ή και με άλλους φορείς.
Φροντίδα και έργο των ΟΤΑ ή και του ΦοΔΣΑ θα είναι όχι μόνον η αποκομιδή των απορριμμάτων και η αναζήτηση, κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής, αλλά από Σήμερα ο σχεδιασμός και η έναρξη υλοποίησης ουσιαστικών δράσεων διαλογής στην πηγή - ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων του νομού ευρύτερα.

6.5. Πολύπλευρες και ουσιαστικές δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης των Δημοτών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθούν από ασφυκτικά περιορισμένες δράσεις μιας εβδομάδας η ενός μηνός , εκ μέρους οποιουδήποτε συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, π.χ της ΕΕΑΑ ΑΕ.
Νοοτροπίες δεκαετιών είναι αστείο να πιστεύουμε ότι μπορούν να αναιρεθούν με ενημερωτικές δράσεις μερικών ημερών, εβδομάδων ή και μηνών.

6.6. Παρεμβάσεις με επεξεργασμένες προτάσεις σε Νομαρχιακό Επίπεδο.
Ο Νομάρχης, το Νομαρχιακό Συμβούλιο, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχίας, η ΤΥΔΚ, η ΤΕΔΚ κ.λπ., να ενεργήσουν ώστε το συντομότερο δυνατόν να οριστικοποιηθούν οι σχεδιασμοί και να υλοποιηθούν τα έργα της Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων ως προς το σκέλος του Σχεδιασμού σε Νομαρχιακό Επίπεδο και τη δημιουργία του ΧΥΤΥ ( ή ΧΕΔΥ ), ούτως ώστε ο ΧΥΤΥ να σχεδιαστεί και να αδειοδοτηθεί έως το τέλος 2006, να κατασκευαστεί το 2007 και να λειτουργήσει από το 2008.

6.7. Αναζήτηση και εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, από κάθε δυνατή κατεύθυνση (ΕΕΑΑ ΑΕ, ΠΕΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΠΠΕΡ, ΕΤΕΡΠΣ κ.λπ.).

6.8 Όσον αφορά τα προγράμματα "εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων", π.χ. οχήματα, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό, ορυκτέλαια αυτοκινήτων και μηχανών, μπαταριών κ.λπ,, που προβλέπονται από τα άρθρα 15 - 17 του Νόμου 2939/2001, θα καταθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με αυτά σε επόμενο στάδιο, καθότι το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο και αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο.
Οι προτάσεις μας αυτές αποτελούν μια πρώτη και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του πελώριου θέματος που ονομάζεται: Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Νομού μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
* ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΛΑΤΕΙΕΣ
1. Ο Δήμος, μέσω μιας αξιόπιστης μελέτης του χώρου του, δηλαδή της περιοχής του Δήμου, θα αναζητήσει ένα ενιαίο χώρο ή έστω δυο ή τρεις χώρους συνολικής έκτασης 70 - 100 στρεμμάτων.
2. Θα εκπονήσει άμεσα μια μελέτη καταλληλότητας και μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
3. Θα τον/τους περιφράξει με μιά απλή περίφραξη. Θα δημιουργήσει κομποστοπλατείες (Πλατείες από σκυρόδεμα με αποστραγγιστικούς χάνδακες) με όλους τους επιστημονικούς κανόνες και θα μεταφέρει ποσότητες γόνιμου εδάφους.
4. Θα προετοιμαστεί επιστημονικά και θα αναμένει τα πρώτα φορτία των "οργανικών" απορριμμάτων των νοικοκυριών του Δήμου που θα κομποστοποιηθούν.
5. Θα δημιουργήσει ένα εκτροφείο γαιοσκωλήκων για την ενεργοποίηση του κομπόστ. Οι γαιοσκώληκες μαζί με όλους τους άλλους μικροοργανισμούς που εισχωρούν στα οργανικό κλάσμα είναι οι φυσικοί βιοδιασπαστές της οργανικής ύλης που θα προέρχεται από τις κουζίνες των νοικοκυριών.
6. Θα παραγγείλει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χάρτινες σακούλες (γύρω στα 14.000.000) ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ με επένδυση από πλαστικό που παράγεται από ρύζι που είναι βιοδιασπώμενο (βλέπε "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 17 Αυγούστου 2003 σελ. 18) ή με το νέο "πράσινο" βιοδιασπώμενο πλαστικό.
7. Θα αγοραστούν ή θα μετασκευαστούν οι ήδη υπάρχοντες κάδοι όπου θα φορτώνονται στα ειδικά απορριμματοφόρα και θα πηγαίνουν στις κομποστοπλατείες.
8. Γενικά θα υπάρξει ΠΛΗΡΗΣ οργάνωση της επιχείρησης, όπως ακριβώς κάνουμε όταν οργανώνουμε μια επιχείρηση για να αρχίσει να δουλεύει.
9. ΑΜΕΣΩΣ, και παράλληλα με όλες αυτές τις προετοιμασίες, μέσα από μια καμπάνια που θα έχει την ένταση μιάς προεκλογικής εκστρατείας θα ενημερώσει όλους τους Δημότες και Κατοίκους αυτής της πόλης για το πρόγραμμα της "Διαλογής στην πηγή" ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ των "οργανικών" απορριμμάτων μας. Η εκστρατεία θα γίνει σπίτι - σπίτι πόρτα - πόρτα. Ακριβώς όπως γίνεται η αναζήτηση ψήφων. (Οι παρατάξεις και οι υποψήφιοι όλων των παρατάξεων, όταν έχουμε εκλογές γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει η αναζήτηση ψήφων - μέρα - νύχτα σπίτι με σπίτι και πόρτα με πόρτα ζητούν την ψήφο των δημοτών.) Ακριβώς το ίδιο θα πρέπει να κάνουν για την ενημέρωση των πολιτών για την επίλυση αυτού του προβλήματος που αντιμετωπίζει η πόλη.
10. Σε δύο μήνες από την έναρξη της καμπάνιας θα αρχίσει η λειτουργία των κομποστοπλατειών.
11. Σε ένα διάστημα 2-3 μηνών μετά τη λειτουργία των κομποστοπλατειών τα οργανικά απορρίμματα που θα έχουν αποτεθεί εκεί θα έχουν αρχίσει να κομποστοποιούνται αερόβια, βέβαια με τη φροντίδα του προσωπικού που θα έχει αναλάβει τη διαχείριση τους. Προτείνουμε την επιστημονική διαχείριση να αναλάβει ομάδα επιστημόνων του ΕΘΙΑΓΕ που παράρτημα του έχουμε στην Καλαμάτα.
12. Τότε, με όλα τα μέσα θα καλέσει τους Δημότες και Κατοίκους της πόλης αλλά και τους μαθητές των σχολείων, θα μισθώσει μεταφορικά μέσα να τους μεταφέρουν αυτές τις κομποστοπλατείες για να δουν "με τα ίδια τους τα μάτια" το εκπληκτικό αποτέλεσμα.
13. Όταν θα έχουν μετατραπεί αυτά τα απορρίμματα σε "λίπασμα" θα καλέσει τους Δημότες και τους κατοίκους να έρχονται να πάρουν "λίπασμα" για τους κήπους τους και τις γλάστρες τους και γιατί όχι να πωληθεί για τους κήπους, τα θερμοκήπια και τα μποστάνια.
14. Η διαχείριση και η κομποστοποίηση των οργανικών μας απορριμμάτων θα έχει λύσει τα χέρια της Δημοτικής Αρχής για να προχωρήσει και στη διαχείριση και των άλλων απορριμμάτων.

Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών Μεσσηνίας

Γιόκαρης Βασίλης
Διπλάρη Γεωργία
Θεοδωρόπουλος Σωτήρης
Κουνιάδος Στέφανος
Κουνιάδου Σαραντέα Γεωργία
Κουφαλάκος Παναγιώτης

Διευθύνσεις για αλληλογραφία:
Κουνιάδος Λ. Στέφανος, Πολυτεχνείου 47, 242 00, Μεσσήνη
Κουφαλακος Παναγιώτης, Σπάρτης 46, ΔΕΥΑΚ, 241 00 Καλαμάτα

Καλαμάτα Μεσσηνίας
17 Οκτωβρίου 2005 

σχετικά άρθρα